ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ 

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സൂക്ഷിച്ചു ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്.എങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം , എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ അറിയാനായി വീഡിയോ കാണാം.