ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് ? Federal Bank Review

ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് ? ഒരു അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ ആണ് .ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറി അക്കൗണ്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ ഉണ്ട് ? എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്തരം അറിയാൻ വീഡിയോ കാണാം.